Archiwalna Strona Boleszkowice
Dziś jest: Wtorek 20 lipca 2021, imieniny: Czesława i Hieronima

Obsluga techniczna
ALFA TV

Konsultacje Społeczne

Boleszkowice, dnia 28 października 2016r.

Wójt Gminy Boleszkowice

Ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały 

w sprawie nadania  statutów sołectwom Gminy Boleszkowice.

Przedmiotem konsultacji jest przygotowany projekt.

Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców uwag, opinii i propozycji odnośnie dokumentu  w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Boleszkowice.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 14 listopada 2016 r. do dnia 14 grudnia 2016 r. do godz. 15:00 w formie:

 1. Spotkania otwartego z mieszkańcami umożliwiającego omówienie i ocenę propozycji zawartych w projekcie uchwały w sprawie nadania  statutów sołectwom Gminy Boleszkowice, a także wyrażenia opinii, propozycji i uwag oraz składania ich do protokołu; spotkania odbędą się w poszczególnych sołectwach i tak:
 • Sołectwo Boleszkowice w dniu17 listopada 2016 r. o godz. 18.00 (GOK Boleszkowice)
 • Sołectwo Chlewice w dniu 15 listopada 2016 r. o godz. 18.00 (świetlica wiejska w Namyślinie) odjazd busa 17.50 (przystanek)
 • Sołectwo Chwarszczany w dniu 14 listopada 2016 r. o godz. 18.00 (świetlica wiejska w Chwarszczanach)
 • Sołectwo Gudzisz w dniu 16 listopada 2016 r. o godz. 19.00 (świetlica wiejska w Gudziszu)
 • Sołectwo Kaleńsko w dniu 15 listopada 2016 r. o godz. 18.00 (świetlica wiejska w Namyślinie) odjazd busa 17.30 (przystanek)
 • Sołectwo Namyślin w dniu 15 listopada 2016 r. o godz. 18.00 (świetlica wiejskaw Namyślinie)
 • Sołectwo Porzecze w dniu 15 listopada 2016 r. o godz. 18.00 (świetlica wiejska w Namyślinie) odjazd busa 17.40 (przystanek)
 • Sołectwo Reczyce w dniu 16 listopada 2016 r. o godz. 17.30 (świetlica wiejskaw Reczycach)
 • Sołectwo Wysoka w dniu 18 listopada 2016 r. o godz. 18.00 (świetlica wiejskaw Wysokiej)

 

 1. Zebranie uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Wypełnione formularze można dostarczyć:
 • drogą elektroniczną na adres: biuro-rady@boleszkowice.pl
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24,74 – 407 Boleszkowice
 • bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Boleszkowice pok. Nr 6,

ul. Świerczewskiego 24, 74 – 407 Boleszkowice.

Materiał informacyjny oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od 14 listopada 2016 r.

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.bip.boleszkowice.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Boleszkowice pod adresem www.boleszkowice.pl (wejście przez zakładki „konsultacje społeczne”),
 • w sekretariacie pok. Nr 6 Urzędu Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24,74 – 407 Boleszkowice.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 • z datą wpływu przed dniem 14 listopada 2016 r. i po godz. 15:00 w dniu 14 grudnia 2016 r.,
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkanie z mieszkańcami sołectw).

Załączniki

 

 

Wójt Gminy Boleszkowice

Jan Krzywicki

 

Boleszkowice, dnia 27 października 2016 r.

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

WÓJT GMINY BOLESZKOWICE
ZAPRASZA ORGANIZACJE

do zgłaszania uwag i  propozycji  w odniesieniu do zapisów w projekcie  „Programu współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2017 rok.

Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

Program ten określa kierunki i zasady współpracy organów  Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych pozostających we właściwości samorządu Gminy Boleszkowice.

WSZELKIE PISEMNE UWAGI, KONSULTACJE I PROPOZYCJE PROSIMY SKŁADAĆ
na formularzu zgłaszania opinii
osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Boleszkowicach
pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Boleszkowicach , 74 – 407 Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24 lub
pocztą elektroniczną na adres:
boleszkowice@boleszkowice.pl  dopiskiem ”Program współpracy 2017”
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
w terminie od 27 października do  14 listopada 2016 roku

(Formularz zgłaszania opinii do pobrania w Urzędzie Gminy w Boleszkowicach pokój nr 13 lub na stronie internetowej Gminy Boleszkowice)

Dokumentacja  - kliknij tutaj

 

ZARZĄDZENIE NR  23/2016  WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE  z dnia 02 września 2016 r.  w sprawie: uchylenia zarządzenia Nr 22/2016 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Boleszkowice - pobierz

Boleszkowice, dnia 31.08.2016r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Boleszkowice

Ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały  w sprawie nadania  statutów sołectwom Gminy Boleszkowice.

 

Przedmiotem konsultacji jest przygotowany projekt.

Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców uwag, opinii i propozycji odnośnie dokumentu w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Boleszkowice.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 01 września 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. do godz. 15:00 w formie:

 1. Spotkania otwartego z mieszkańcami umożliwiającego omówienie i ocenę propozycji zawartych w projekcie uchwały w sprawie nadaniastatutów sołectwom Gminy Boleszkowice, a także wyrażenia opinii, propozycji i uwag oraz składania ich do protokołu; spotkania odbędą się w poszczególnych sołectwach i tak:
 • Sołectwo Boleszkowice w dniu 08 września 2016 r. o godz. 18.30
 • Sołectwo Chlewice w dniu 23 września 2016 r. o godz. 16.00
 • Sołectwo Chwarszczany w dniu 27 września 2016 r. o godz. 17.30
 • Sołectwo Gudzisz w dniu 23 września 2016 r. o godz. 18.00
 • Sołectwo Kaleńsko w dniu 26 września 2016 r. godz. 18.00
 • Sołectwo Namyślin w dniu 28 września 2016 r. o godz. 17.30
 • Sołectwo Porzecze w dniu 26 września 2016 r. o godz. 16.30
 • Sołectwo Reczyce w dniu 06 września 2016 r. o godz. 18:00
 • Sołectwo Wysoka w dniu 11 września 2016 r. o godz. 17.00
 1. Zebranie uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej,z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Wypełnione formularze można dostarczyć:
 • drogą elektroniczną na adres: biuro-rady@boleszkowice.pl
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24,74 – 407 Boleszkowice
 • bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Boleszkowice pok. Nr 6,

ul. Świerczewskiego 24, 74 – 407 Boleszkowice.

Materiał informacyjny oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od 01 wrześnie 2016 r.

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.bip.boleszkowice.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Boleszkowice pod adresem www.boleszkowice.pl (wejście przez zakładki „konsultacje społeczne”),
 • w sekretariacie pok. Nr 6 Urzędu Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24,74 – 407 Boleszkowice,

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 • z datą wpływu przed dniem 01 września 2016 r. i po godz. 15:00 w dniu 30 wrześnie2016 r.,
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycjii opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkanie z mieszkańcami sołectw).

Załączniki

 

 

Wójt Gminy Boleszkowice

Jan Krzywicki


 

 

Boleszkowice, dnia 18 lipca 2016 roku

Ogłoszenie

Wójt Gminy Boleszkowice
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących
projektu „Strategii Gminy Boleszkowice na lata 2016 - 2024"

Przedmiotem konsultacji jest przygotowany dokument: Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2016 - 2024 .

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2016 - 2024 ”.


Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 18 lipca 2016r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. do godz. 15:00 w formie:

 1. spotkania otwartego z mieszkańcami, w formie warsztatów, umożliwiających omówienie i ocenę propozycji zawartych w projekcie „Strategii Gminy Boleszkowice na lata 2016 – 2024”, a także wyrażenie opinii, propozycji i uwag oraz składanie ich do protokołu; spotkanie odbędzie się w Sali Obrad Urzędu Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74 -407 Boleszkowice w dniu 16 sierpnia 2016 r. w godz. 12:00-13:00;
 2. debaty publicznej, która odbędzie się w Sali Obrad Urzędu Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74 -407 Boleszkowice, w dniu 16 sierpnia 2016 r. w godz. 13:00-14:00;
 3. zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć:
  1. drogą elektroniczną na adres: boleszkowice@boleszkowice.pl
  2. drogą korespondencyjną na adres:  Urząd Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74 -407 Boleszkowice
  3. bezpośrednio do Sekretariatu Urzędu gminy Boleszkowice pok. nr. 6,
   ul. Świerczewskiego 24, 74 -407 Boleszkowice,

Materiał informacyjny oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia  18 lipca 2016 r.

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.bip.boleszkowice.pl oraz  na stronie internetowej Urzędu Gminy Boleszkowice pod adresem www.boleszkowice.pl (wejście przez zakładki „konsultacje społeczne”),
 • w sekretariacie pok. nr. 6 Urzędu Gminy  Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74 -407 Boleszkowice

 

Ze względu na potrzeby organizacyjne udział w spotkaniu otwartym oraz udział w debacie publicznej planowanej należy zgłaszać do dnia 13 sierpnia 2016. przekazując wiadomość mailowo na adres boleszkowice@boleszkowice.pl z dopiskiem w tytule „udział w konsultacjach” lub telefonicznie pod numerami tel. 95 760 61 24 wew. 44  w godzinach pracy Urzędu Gminy Boleszkowice.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 • z datą wpływu przed dniem 18 lipca 2016 r. i po godz. 15:00 w dniu 18 sierpnia 2016 r.,
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami strategii).

Załączniki

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Gminy Boleszkowice na lata 2016 - 2024" - pobierz

 

 

 

 


Boleszkowice, dnia 16 maja 2016r.

Wójt Gminy Boleszkowice
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Boleszkowicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Boleszkowice.

Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Boleszkowice.
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji1  gminy Boleszkowice.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 23 maja 2016r. do dnia 23 czerwca 2016 r. do godz. 15:30 w formie:

 1. spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, w formie warsztatów, umożliwiających omówienie i ocenę propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Boleszkowice, a także wyrażenie opinii, propozycji i uwag oraz składanie ich do protokołu; spotkanie odbędzie się w Sali Obrad Urzędu Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, w dniu 8 czerwca 2016 r. w godz. 13:30-14:30;
 2. debaty publicznej, która odbędzie się w Sali Obrad Urzędu Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, w dniu 8 czerwca 2016 r. w godz. 14:30-15:30;
 3. zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć:
  1. drogą elektroniczną na adres: boleszkowice@boleszkowice.pl
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Boleszkowicach, ul. Świerczewskiego 24, 74 -407 Boleszkowice
  3. bezpośrednio do UG w Boleszkowicach pok. nr. 13 (Referat Promocji)

Materiał informacyjny oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 23 maja 2016 r.

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.bip.boleszkowice.pl na stronie internetowej Urzędu Gminy Boleszkowice pod adresem: www.boleszkowice.pl (wejście przez zakładki konsultacje społeczne),
 • w sekretariacie UG w Boleszkowicach pok. nr. 6.

Uwaga:
Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Boleszkowice.

Ze względu na potrzeby organizacyjne udział w spotkaniu otwartym oraz udział w debacie publicznej planowanej należy zgłaszać do dnia 5 czerwca 2016. przekazując wiadomość mailowo na adres: boleszkowice@boleszkowice.pl z dopiskiem w tytule „udział w konsultacjach” lub telefonicznie pod numerami tel. 957606124 wew. 44 w godzinach pracy Urzędu Gminy Boleszkowice.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 • z datą wpływu przed dniem 23 maja 2016 r. i po godz. 15:30 w dniu 23 czerwca 2016r.,
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).

Pliki do pobrania:


1 Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej; podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
Archiwalna Strona