Herb Gminy Boleszkowice Gmina Boleszkowice

Gmina Boleszkowice

Komunikaty »

Gmina Boleszkowice
Przestrzenią nowych możliwości

Kultura

Dyrektor GCKiBP w Boleszkowicach Sylwia Pelczarska

tel.: 506 506 072

Facebook

 

Na terenie Gminy Boleszkowice działa Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach w skład którego wchodzą: Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach, 7 świetlic wiejskich (Boleszkowice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Reczyce, Wysoka) oraz punkt biblioteczny w Namyślinie. Głównym celem działalności GCKiBP jest wielokierunkowa działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechnianie regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców i osób przebywających na terenie Gminy Boleszkowice. Zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze o do jej tworzenia. GCKiBP realizuje swoje zadania statutowe poprzez edukację, wychowanie i upowszechnianie kultury. W tym celu współdziała z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami i innymi podmiotami działającymi w sferze kultury i oświaty.

 

Do zadań Gminnego Centrum Kultury należą:
1) upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnej poprzez organizowanie imprez i uroczystości lokalnych oraz współorganizowanie i uczestnictwo w imprezach i uroczystościach regionalnych i ogólnopolskich;
2) organizowanie uroczystości uświetniających święta narodowe i religijne;
3) zaspokajanie kulturalnych potrzeb mieszkańców poprzez:
a) organizowanie imprez, wystaw, plenerów, kiermaszów, biesiad;
b) przeprowadzanie konkursów o tematyce kulturalnej;
c) organizowanie wyjazdów w celu uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym;
d) prowadzenie zajęć tematycznych i warsztatów cyklicznych dla różnych grup wiekowych;
4) wykonywanie zadań zgodnych ze statutem GCKiBP

Do zadań świetlic wiejskich należy:
1) wielokierunkowa działalność kulturalna prowadząca do upowszechniania różnych dziedzin kultury, edukacji i oświaty kulturalnej;
2) propagowanie w środowisku lokalnym aktywnego uczestnictwa w kulturze;
3) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
4) organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych;

5) organizowanie i prowadzenie imprez cyklicznych zajęć tematycznych związanych z kulturą i sztuką adresowanych do różnych grup wiekowych;
6) współtworzenie wizerunku życia kulturalnego w Gminie;
7) wykonywanie zadań zgodnych ze statutem GCKiBP
8) realizowanie zagadnień związanych z szeroko pojętą profilaktyką

Do zadań Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach należy:
1) rozwój i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Gminy Boleszkowice
oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury;
2) wypożyczanie księgozbioru oraz udostępnianie go na miejscu;
3) gromadzenie i opracowywanie oraz przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów własnego regionu oraz potrzeb uczniów miejscowej szkoły i przedszkola;
4) popularyzowanie czytelnictwa ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i starszych mających utrudniony dostęp do zbiorów bibliotecznych ("wolontariat biblioteczny")
5) prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej;
6) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych i bibliograficznych;
7) przechowywanie i konserwacja zbiorów;
8) prowadzenie ewidencji czytelników i ewidencji wypożyczeń;
9) prowadzenie statystyki i sprawozdawczości bibliotecznej;
10) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem w szczególności: zajęcia dydaktyczno - kulturalne, dyskusyjne kluby książki, spotkania czytelnicze, spotkania autorskie, konkursy popularyzujące czytelnictwo;

11) prowadzenie "Kroniki wydarzeń kulturalnych";
12) nadzór nad punktami bibliotecznymi;
13) wykonywanie zadań zgodnych ze statutem GCKiBP.

 

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

"Ciepłe Mieszkanie"
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Zaświadczenia o dochodach do Programu
Zaświadczenia o dochodach do Programu
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
NFOŚiGW - AGROENERGIA
NFOŚiGW - AGROENERGIA
Program 'Czyste Powietrze'
Program 'Czyste Powietrze'
Cyfrowa Gmina
Cyfrowa Gmina
GCKiBP w Boleszkowicach
GCKiBP w Boleszkowicach
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Lider Pojezierza
Lider Pojezierza
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Polskie trasy
Polskie trasy
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Cmentarze komunalne
Cmentarze komunalne
Mapa gminy
Mapa gminy
XIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVII STMiG 2021
XIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVII STMiG 2021

Położenie i administracja

Gmina wiejska położona jest w zachodniej części powiatu myśliborskiego województwie zachodniopomorskim. Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Boleszkowice, Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Porzecze, Reczyce i Wysoka.

Gmina leży na i w Kotlinie Freienwaldzkiej. Nad Odrą znajduje się północny fragment Parku Krajobrazowego Ujście Warty z Rezerwatem "Porzecze". Około 1 km na zachód od Boleszkowic znajduje się rezerwat "Cisy Boleszkowickie". Rzeki Odra i jej dopływ Myśla przepływające przez gminę są dostępne dla turystyki kajakowej. Tereny leśne zajmują 52% powierzchni gminy, a użytki rolne 37%.