Herb Gminy Boleszkowice Gmina Boleszkowice

Gmina Boleszkowice

Komunikaty »

Gmina Boleszkowice
Przestrzenią nowych możliwości

Kultura

Dyrektor GCKiBP w Boleszkowicach Sylwia Pelczarska

tel.: 506 506 072

Facebook

 

Na terenie Gminy Boleszkowice działa Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach w skład którego wchodzą: Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach, 7 świetlic wiejskich (Boleszkowice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Reczyce, Wysoka) oraz punkt biblioteczny w Namyślinie. Głównym celem działalności GCKiBP jest wielokierunkowa działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechnianie regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców i osób przebywających na terenie Gminy Boleszkowice. Zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze o do jej tworzenia. GCKiBP realizuje swoje zadania statutowe poprzez edukację, wychowanie i upowszechnianie kultury. W tym celu współdziała z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami i innymi podmiotami działającymi w sferze kultury i oświaty.

 

Do zadań Gminnego Centrum Kultury należą:
1) upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnej poprzez organizowanie imprez i uroczystości lokalnych oraz współorganizowanie i uczestnictwo w imprezach i uroczystościach regionalnych i ogólnopolskich;
2) organizowanie uroczystości uświetniających święta narodowe i religijne;
3) zaspokajanie kulturalnych potrzeb mieszkańców poprzez:
a) organizowanie imprez, wystaw, plenerów, kiermaszów, biesiad;
b) przeprowadzanie konkursów o tematyce kulturalnej;
c) organizowanie wyjazdów w celu uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym;
d) prowadzenie zajęć tematycznych i warsztatów cyklicznych dla różnych grup wiekowych;
4) wykonywanie zadań zgodnych ze statutem GCKiBP

Do zadań świetlic wiejskich należy:
1) wielokierunkowa działalność kulturalna prowadząca do upowszechniania różnych dziedzin kultury, edukacji i oświaty kulturalnej;
2) propagowanie w środowisku lokalnym aktywnego uczestnictwa w kulturze;
3) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
4) organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych;

5) organizowanie i prowadzenie imprez cyklicznych zajęć tematycznych związanych z kulturą i sztuką adresowanych do różnych grup wiekowych;
6) współtworzenie wizerunku życia kulturalnego w Gminie;
7) wykonywanie zadań zgodnych ze statutem GCKiBP
8) realizowanie zagadnień związanych z szeroko pojętą profilaktyką

Do zadań Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach należy:
1) rozwój i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Gminy Boleszkowice
oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury;
2) wypożyczanie księgozbioru oraz udostępnianie go na miejscu;
3) gromadzenie i opracowywanie oraz przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów własnego regionu oraz potrzeb uczniów miejscowej szkoły i przedszkola;
4) popularyzowanie czytelnictwa ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i starszych mających utrudniony dostęp do zbiorów bibliotecznych ("wolontariat biblioteczny")
5) prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej;
6) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych i bibliograficznych;
7) przechowywanie i konserwacja zbiorów;
8) prowadzenie ewidencji czytelników i ewidencji wypożyczeń;
9) prowadzenie statystyki i sprawozdawczości bibliotecznej;
10) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem w szczególności: zajęcia dydaktyczno - kulturalne, dyskusyjne kluby książki, spotkania czytelnicze, spotkania autorskie, konkursy popularyzujące czytelnictwo;

11) prowadzenie "Kroniki wydarzeń kulturalnych";
12) nadzór nad punktami bibliotecznymi;
13) wykonywanie zadań zgodnych ze statutem GCKiBP.

 

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - RFRD 2024
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - RFRD 2024
"Ciepłe Mieszkanie"
Zespół Szkół w Boleszkowicach
Zespół Szkół w Boleszkowicach
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Program
Program "Moja Woda"
Program
Program "Czyste Powietrze"
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
NFOŚiGW - AGROENERGIA
NFOŚiGW - AGROENERGIA
Program 'Czyste Powietrze'
Program 'Czyste Powietrze'
Cyfrowa Gmina
Cyfrowa Gmina
GCKiBP w Boleszkowicach
GCKiBP w Boleszkowicach
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Lider Pojezierza
Lider Pojezierza
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Polskie trasy
Polskie trasy
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Cmentarze komunalne
Cmentarze komunalne
Mapa gminy
Mapa gminy
XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVIII STMiG 2022
XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVIII STMiG 2022

Położenie i administracja

Gmina wiejska położona jest w zachodniej części powiatu myśliborskiego województwie zachodniopomorskim. Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Boleszkowice, Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Porzecze, Reczyce i Wysoka.

Gmina leży na i w Kotlinie Freienwaldzkiej. Nad Odrą znajduje się północny fragment Parku Krajobrazowego Ujście Warty z Rezerwatem "Porzecze". Około 1 km na zachód od Boleszkowic znajduje się rezerwat "Cisy Boleszkowickie". Rzeki Odra i jej dopływ Myśla przepływające przez gminę są dostępne dla turystyki kajakowej. Tereny leśne zajmują 52% powierzchni gminy, a użytki rolne 37%.