Herb Gminy Boleszkowice Gmina Boleszkowice

Gmina Boleszkowice

Komunikaty »

Gmina Boleszkowice
Przestrzenią nowych możliwości

Elementy dziedzictwa kulturowego

 

Do najważniejszych elementów historycznego krajobrazu kulturowego gminy Boleszkowice zaliczyć należy średniowieczne układy przestrzenne (głównie typu owalnicowego), a także kamienne i ceglane kościoły oraz zabytkowe elektrownie wodne. Warto nadmienić, że ślady osadnictwa na terenie gminy datuje się już na lata 1300 – 400 p.n.e. (kultura łużycka), a także IX-XIII wiek (gród obronny w rejonie Boleszkowic). Mimo bogatej historii zachowało się niewiele śladów z tego okresu. Jednym z nich jest obszar wczesnośredniowiecznego grodziska, na terenie którego  w późniejszych latach wybudowano zamek (niem. Kiliansburg), zniszczony w XVI wieku. Teren ten jest objęty pełną ochroną archeologiczno-konserwatorską, a jedyną pozostałością po zamku jest kopiec ziemny. W strefie obowiązuje zakaz prowadzenia działalności inwestycyjnej związanej z pracami ziemnymi.

Wiele pozostałości pradziejowej i średniowiecznej działalności człowieka znajduje się w rejonie Boleszkowic, Wysokiej, Wyszyny oraz wzdłuż rzeki Myśli, zwłaszcza w obrębie Chwarszczan i Gudzisza. Są to przede wszystkim stanowiska typu: osada, cmentarzysko, punkt lub ślad osadniczy. Na tych obszarach wyznaczono strefy: częściowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej oraz strefy ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej.

Obecny krajobraz kulturowy gminy Boleszkowice tworzy charakterystyczna zabudowa historyczna, wśród której można wyróżnić kilka komponentów:

  • zabudowa miejska (głównie Boleszkowice) – dwukondygnacyjne kamienice o charakterze miejskim z bogatym detalem architektonicznym, a także zagrody bauerskie, chłopskie i rzemieślnicze,
  • zabudowa chłopska – murowane domy mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi,
  • zabudowa kolonijna - zlokalizowana wokół Boleszkowic zabudowa mieszkalna i gospodarcza,
  • pozostałości tradycyjnej zabudowy szachulcowej (ryglowej) – nieliczne budynki mieszkalne w Boleszkowicach i Reczycach, a także budynki inwentarskie i stodoły,
  • budynki sakralne – pięć kościołów, z których trzy wpisane są do rejestru zabytków; nie zachowały się do czasów współczesnych kościoły w Kaleńsku, Chlewicach i Porzeczu,
  • cmentarze – większość historycznych cmentarzy jest obecnie nieczynna, a jedyną pozostałość stanowi starodrzew,
  • pozostałości dawnych folwarków w Wysokiej (budynek dworu nie zachował się), Wielopolu (budynek dworu z XIX wieku rozebrany po 2010 roku) i Chwarszczanach (zabudowania folwarku są częściowo opuszczone),
  • architektura przemysłowa – są to przede wszystkim istniejące elektrownie wodne w Gudziszu, Reczycach i Namyślinie, stopnie wodne w Namyślinie, młyn motorowy w Boleszkowicach, zespół młyński w Chwarszczanach, budynki stacji kolejowych w Boleszkowicach i Namyślinie, gorzelnia w Wysokiej (obecnie znacznie przebudowana), tartak w Reczycach oraz kuźnie w Chwarszczanach i Wysokiej,
  • zabudowa o charakterze komunalnym – ratusz w Boleszkowicach (obecnie budynek szkoły), budynki dawnych szkół (w Boleszkowicach, Namyślinie, Porzeczu, Chwarszczanach i Gudziszu), sale wiejskie (w Namyślinie, Reczycach i Wysokiej), remizy strażackie (w Chlewicach, Gudziszu i Namyślinie),
  • parki historyczne.

Bogatym źródłem informacji na temat zachowanego dziedzictwa kulturowego w gminie Boleszkowice jest Gminna Ewidencja Zabytków opracowana przez dra Przemysława Kołosowskiego.

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - RFRD 2024
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - RFRD 2024
Plan Ogólny Gminy Boleszkowice
Plan Ogólny Gminy Boleszkowice
"Ciepłe Mieszkanie"
Zespół Szkół w Boleszkowicach
Zespół Szkół w Boleszkowicach
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Program
Program "Moja Woda"
Program
Program "Czyste Powietrze"
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
NFOŚiGW - AGROENERGIA
NFOŚiGW - AGROENERGIA
Program 'Czyste Powietrze'
Program 'Czyste Powietrze'
Cyfrowa Gmina
Cyfrowa Gmina
GCKiBP w Boleszkowicach
GCKiBP w Boleszkowicach
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Lider Pojezierza
Lider Pojezierza
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Polskie trasy
Polskie trasy
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Cmentarze komunalne
Cmentarze komunalne
Mapa gminy
Mapa gminy
XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVIII STMiG 2022
XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVIII STMiG 2022

Położenie i administracja

Gmina wiejska położona jest w zachodniej części powiatu myśliborskiego województwie zachodniopomorskim. Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Boleszkowice, Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Porzecze, Reczyce i Wysoka.

Gmina leży na i w Kotlinie Freienwaldzkiej. Nad Odrą znajduje się północny fragment Parku Krajobrazowego Ujście Warty z Rezerwatem "Porzecze". Około 1 km na zachód od Boleszkowic znajduje się rezerwat "Cisy Boleszkowickie". Rzeki Odra i jej dopływ Myśla przepływające przez gminę są dostępne dla turystyki kajakowej. Tereny leśne zajmują 52% powierzchni gminy, a użytki rolne 37%.