Herb Gminy Boleszkowice Gmina Boleszkowice

Gmina Boleszkowice

Komunikaty »

Gmina Boleszkowice
Przestrzenią nowych możliwości

Elementy dziedzictwa kulturowego

 

Do najważniejszych elementów historycznego krajobrazu kulturowego gminy Boleszkowice zaliczyć należy średniowieczne układy przestrzenne (głównie typu owalnicowego), a także kamienne i ceglane kościoły oraz zabytkowe elektrownie wodne. Warto nadmienić, że ślady osadnictwa na terenie gminy datuje się już na lata 1300 – 400 p.n.e. (kultura łużycka), a także IX-XIII wiek (gród obronny w rejonie Boleszkowic). Mimo bogatej historii zachowało się niewiele śladów z tego okresu. Jednym z nich jest obszar wczesnośredniowiecznego grodziska, na terenie którego  w późniejszych latach wybudowano zamek (niem. Kiliansburg), zniszczony w XVI wieku. Teren ten jest objęty pełną ochroną archeologiczno-konserwatorską, a jedyną pozostałością po zamku jest kopiec ziemny. W strefie obowiązuje zakaz prowadzenia działalności inwestycyjnej związanej z pracami ziemnymi.

Wiele pozostałości pradziejowej i średniowiecznej działalności człowieka znajduje się w rejonie Boleszkowic, Wysokiej, Wyszyny oraz wzdłuż rzeki Myśli, zwłaszcza w obrębie Chwarszczan i Gudzisza. Są to przede wszystkim stanowiska typu: osada, cmentarzysko, punkt lub ślad osadniczy. Na tych obszarach wyznaczono strefy: częściowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej oraz strefy ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej.

Obecny krajobraz kulturowy gminy Boleszkowice tworzy charakterystyczna zabudowa historyczna, wśród której można wyróżnić kilka komponentów:

  • zabudowa miejska (głównie Boleszkowice) – dwukondygnacyjne kamienice o charakterze miejskim z bogatym detalem architektonicznym, a także zagrody bauerskie, chłopskie i rzemieślnicze,
  • zabudowa chłopska – murowane domy mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi,
  • zabudowa kolonijna - zlokalizowana wokół Boleszkowic zabudowa mieszkalna i gospodarcza,
  • pozostałości tradycyjnej zabudowy szachulcowej (ryglowej) – nieliczne budynki mieszkalne w Boleszkowicach i Reczycach, a także budynki inwentarskie i stodoły,
  • budynki sakralne – pięć kościołów, z których trzy wpisane są do rejestru zabytków; nie zachowały się do czasów współczesnych kościoły w Kaleńsku, Chlewicach i Porzeczu,
  • cmentarze – większość historycznych cmentarzy jest obecnie nieczynna, a jedyną pozostałość stanowi starodrzew,
  • pozostałości dawnych folwarków w Wysokiej (budynek dworu nie zachował się), Wielopolu (budynek dworu z XIX wieku rozebrany po 2010 roku) i Chwarszczanach (zabudowania folwarku są częściowo opuszczone),
  • architektura przemysłowa – są to przede wszystkim istniejące elektrownie wodne w Gudziszu, Reczycach i Namyślinie, stopnie wodne w Namyślinie, młyn motorowy w Boleszkowicach, zespół młyński w Chwarszczanach, budynki stacji kolejowych w Boleszkowicach i Namyślinie, gorzelnia w Wysokiej (obecnie znacznie przebudowana), tartak w Reczycach oraz kuźnie w Chwarszczanach i Wysokiej,
  • zabudowa o charakterze komunalnym – ratusz w Boleszkowicach (obecnie budynek szkoły), budynki dawnych szkół (w Boleszkowicach, Namyślinie, Porzeczu, Chwarszczanach i Gudziszu), sale wiejskie (w Namyślinie, Reczycach i Wysokiej), remizy strażackie (w Chlewicach, Gudziszu i Namyślinie),
  • parki historyczne.

Bogatym źródłem informacji na temat zachowanego dziedzictwa kulturowego w gminie Boleszkowice jest Gminna Ewidencja Zabytków opracowana przez dra Przemysława Kołosowskiego.

Polecane strony

Odnośniki do wybranych stron, systemów oraz istotnych informacji.

"Ciepłe Mieszkanie"
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice
Zaświadczenia o dochodach do Programu
Zaświadczenia o dochodach do Programu
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Boleszkowice
NFOŚiGW - AGROENERGIA
NFOŚiGW - AGROENERGIA
Program 'Czyste Powietrze'
Program 'Czyste Powietrze'
Cyfrowa Gmina
Cyfrowa Gmina
GCKiBP w Boleszkowicach
GCKiBP w Boleszkowicach
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Folder Promocyjny Gminy Boleszkowice
Lider Pojezierza
Lider Pojezierza
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Pomorski Krajobraz Rzeczny
Polskie trasy
Polskie trasy
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Biuletyn Informcji Publicznej GCKiBP w Boleszkowicach
Cmentarze komunalne
Cmentarze komunalne
Mapa gminy
Mapa gminy
XIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVII STMiG 2021
XIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVII STMiG 2021

Położenie i administracja

Gmina wiejska położona jest w zachodniej części powiatu myśliborskiego województwie zachodniopomorskim. Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Boleszkowice, Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Porzecze, Reczyce i Wysoka.

Gmina leży na i w Kotlinie Freienwaldzkiej. Nad Odrą znajduje się północny fragment Parku Krajobrazowego Ujście Warty z Rezerwatem "Porzecze". Około 1 km na zachód od Boleszkowic znajduje się rezerwat "Cisy Boleszkowickie". Rzeki Odra i jej dopływ Myśla przepływające przez gminę są dostępne dla turystyki kajakowej. Tereny leśne zajmują 52% powierzchni gminy, a użytki rolne 37%.