Dziś jest: Piątek 07 sierpnia 2020, imieniny: Doroty i Kajetana

Obsluga techniczna
ALFA TV

Ogłoszenie

07.01.2013

OBWIESZCZENIE

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z nowelizacją Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin dnia 17.12.2012 r. poz. 3212) § 7a.1 ust. 8, oraz nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Związku Gmin Dolnej Odry, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Związek Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie.

W związku z powyższym przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem zaświadczenia o wpisie do w/w rejestru, prosimy o składanie wniosków na adres:

 

Związek Gmin Dolnej Odry, ul. Jagiellońska 12, 74 – 500 Chojna

 

Informacje na ten temat można uzyskać pod nr tel. 91 46 15 088 (Biuro Związku Gmin Dolnej Odry).

 

Na podstawie z art. 9c ust. 2 w/w ustawy wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł, określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. z późn. zm.). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 152, poz. 897);
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:

 1. Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)”.

Oświadczenie powinno zawierać także:

 1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 2. Oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie w/w ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz.897).

Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej Związku (WWW.zgdo.eu) uruchomiono zakładkę „rejestr działalności regulowanej” zawierającej informacje o procedurze uzyskiwania zaświadczenia oraz  możliwość pobierania formularzy wniosku i treść oświadczenia.

 

Z poważaniem

Janusz GawrońskiKorzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia